کارتن سازی


کارتن سازی

بخش کارتن سازی دارای 4 خط فلکسو می باشد که توانایی تولید در 4 رنگ را داراست. خط اول کارتن سازی در سال 2013 میلادی و به عرض 180 سانتیمتر تاسیس شد که سرعت آن 150 شیت در دقیقه است. خط دوم کارتن سازی در سال 2015 و به عرض 280 سانتیمتر تاسیس شد که سرعت آن 250 شیت در دقیقه است. خط سوم، در سال 2010 و به عرض 240 سانتیمترت تاسیس شد که سرعتی معادل 100 شیت در دقیقه دارد. خط چهارم (خط تولید یدکی) در سال 1394 و به عرض 250 سانتیمتر تاسیس شد که سرعتی معادل 120 شیت دردقیقه را داراست.


arasanj alborz

سرعت تحویل کالا

arasanj alborz

کیفیت محصولات